Menu
Γλωσσική Ανάπτυξη στην Προσχολική Ηλικία

Γλωσσική Ανάπτυξη στην Προσχολική Ηλικία

Επιστημονικό Σεμινάριο 

Το σεμινάριο αυτό αναφέρεται σε όλες τις παραμέτρους που συνδέονται με τη γλωσσική ανάπτυξη στην προσχολική ηλικία και εστιάζει, κυρίως, στον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά προσεγγίζουν τον αναδυόμενο αλφαβητισμό ή γραμματισμό [emerged literacy] και στις πρακτικές που οφείλουν να υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί για να στηρίξουν τα παιδιά προς αυτή την κατεύθυνση. Θα γίνει ανασκόπηση των σημαντικότερων σημείων της σχετικής έρευνας και θεωρίας, έτσι ώστε να υπάρχει επιστημονική βάση στις διδακτικές προτάσεις που θα παρουσιαστούν. Δεδομένου ότι η γλώσσα είναι ένα σύστημα κανόνων, θα εξεταστούν συνοπτικά αυτοί οι κανόνες και θα συνδεθούν με την πορεία του παιδιού προς την κατάκτηση της γλώσσας και τον αναδυόμενο αλφαβητισμό ή γραμματισμό.

Ακολούθως θα μελετήσουμε τα χαρακτηριστικά των παιδιών προσχολικής ηλικίας (το λεξιλόγιο, το μήκος των προτάσεων, τη συζήτηση, τη μη λεκτική συμπεριφορά, τη συντακτική δομή και τους τρόπους με τους οποίους οργανώνουν τη σκέψη), προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα πώς θα οδηγηθούν στην πρώτη γραφή κι ανάγνωση, μέσω της φωνολογικής ενημερότητας.
Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε τα στάδια γραφής και τα στάδια ανάγνωσης των παιδιών προσχολικής ηλικίας και θα εξετάσουμε πώς τα παιδιά ανακαλύπτουν την αλφαβητική δομή, μέσω της φωνολογικής ενημερότητας. Τέλος, θα σχολιάσουμε ένα Τεστ Αναγνωστικής Ετοιμότητας για την προσχολική ηλικία προσαρμοσμένο από το Project “Follow Through” του Bank Street College και θα αναφερθούμε στις διεθνώς καθορισμένες εξελικτικές αρχές για τη γραφή και την ανάγνωση στην προσχολική ηλικία. Επισημαίνεται ότι σε κάθε ενότητα που θα εξετάζεται θα ακολουθεί η ανάδειξη των πρακτικών εφαρμογών της στην τάξη.

Στόχος της συγκεκριμένης επιμόρφωσης είναι να μετασχηματίσουμε τα δεδομένα της σύγχρονης έρευνας επάνω στη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας σε εφαρμοσμένη παιδαγωγική (διδακτικές προσεγγίσεις, διδακτικά σενάρια κ.λπ.).
Καθώς η γλωσσική ανάπτυξη στην προσχολική ηλικία συνδέεται ευθέως με την σχολική ετοιμότητα, τα προγράμματα που εστιάζουν στη γλώσσα ως σύνολο αποκτούν μεγάλη σπουδαιότητα. Το πλαίσιο που μας παρέχουν οι ερευνητές και οι θεωρητικοί της μάθησης της γλώσσας έχει ως επίκεντρο το παιδί, το οποίο θεωρείται ικανός χρήστης και δημιουργός της γλώσσας, που μαθαίνει πώς να επικοινωνεί με νόημα και να κατανοεί ότι η γραπτή γλώσσα εμπεριέχει νόημα. Όμως, τι σημαίνει αυτό για τους/τις εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας;
• Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί προσχολικής εκπαίδευσης για να μπορούν να ερμηνεύουν σωστά τις προσπάθειες των μικρών παιδιών και να μπορούν να επεμβαίνουν κατάλληλα;
• Ποιες διδακτικές προσεγγίσεις οφείλουν να γνωρίζουν και ποιες διδακτικές στρατηγικές οφείλουν να εφαρμόσουν κατά περίπτωση, για να υποστηρίξουν αποτελεσματικά παιδιά σε μια τάξη προσχολικής εκπαίδευσης;
• Υπάρχουν τρόποι να βοηθήσουν τα παιδιά να οργανώσουν τις εμπειρίες τους, ώστε να οικοδομήσουν πάνω σ’ αυτά που ήδη γνωρίζουν, φροντίζοντας όμως να μην αναχαιτίσουν την περιέργεια, την αυτοπεποίθηση, τη δημιουργικότητα και τη χαρά των παιδιών καθώς ανακαλύπτουν τον κόσμο γύρω τους;
Αυτά, και άλλα πολλά, θα διερευνήσουμε στο συγκεκριμένο σεμινάριο, αναπτύσσοντας δεξιότητες αναγκαίες για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας αλλά και για την ενδυνάμωση όσων μπορούν να αξιοποιήσουν το περιεχόμενό του στη συνεργασία τους με μικρά παιδιά.

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται, κυρίως, σε εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας αλλά και σε ειδικούς παιδαγωγούς που συνεργάζονται με μικρά παιδιά, εντός ή εκτός τάξης, και επιθυμούν να κατανοήσουν σε βάθος πώς τα παιδιά προσχολικής ηλικίας οικοδομούν τη γλώσσα. Επίσης, απευθύνεται σε γονείς που επιθυμούν να κατανοήσουν αυτό το σύνθετο και αξιοθαύμαστο επίτευγμα του παιδιού, την ανάπτυξη της γλώσσας, για να μπορέσουν να το υποστηρίξουν πιο αποτελεσματικά στις πρώτες του προσπάθειες για γραφή και να το ενισχύσουν με σωστούς τρόπους κατά την περίοδο της φωνολογικής ενημερότητας.

Facebook Twitter Google+ Pinterest

Αναλυτικες Πληροφοριες

Διοργανωτής:

logo

Με την ευγενική υποστήριξη:

paideia ergasia logo      socialpolicy        filologikos istotopos

Θεματικές:

Η ανάπτυξη της γλώσσας στο μικρό παιδί


Θα παρουσιαστούν οι βασικές θεωρίες για την ανάπτυξη της γλώσσας καθώς και οι θεωρίες για τη σχέση γλώσσας και σκέψης. Θα εξεταστεί η σπουδαιότητά τους για τους εκπαιδευτικού σχεδιασμούς μέσα στην τάξη και οι τρόποι με τους οποίους μας βοηθούν να ερμηνεύσουμε σωστά το γλωσσικό προφίλ των παιδιών και να οργανώσουμε σωστές παιδαγωγικές παρεμβάσεις.Τα χαρακτηριστικά των παιδιών προσχολικής ηλικίας ως προς τη γλώσσα – Τα παιδιά Omega


Θα εξεταστούν τα γλωσσικά χαρακτηριστικά της επιστημονικής μελέτης των Bredekamp & Copple (1997) και, πιο συγκεκριμένα, παράμετροι όπως: το λεξιλόγιο, η συντακτική δομή, η ευχέρεια, η απομνημόνευση στίχων, η επιδεξιότητα στη χρήση συμβατικών τρόπων επικοινωνίας, η χρήση μη λεκτικών τρόπων επικοινωνίας κ.λπ. Θα γίνει σύνδεση της αξιοποίησης αυτών των στοιχείων με τους εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς στην τάξη. Τέλος, θα γίνει συνοπτική αναφορά στην θεωρία που ανέπτυξε η Garnika (1987) για την ομάδα των παιδιών Omega, που συνδέει τις επικοινωνιακές με τις κοινωνικές δεξιότητες.Αναλυτικό Πρόγραμμα – Γραφή και ανάγνωση


Θα σχολιαστούν οι κατευθύνσεις που παρέχονται, μέσα στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, για σχεδιασμό και ανάπτυξη δραστηριοτήτων Γλώσσας και θα διερευνηθούν οι ικανότητες, οι γνώσεις και οι στάσεις και νοοτροπίες που επιδιώκεται να αναπτυχθούν. Θα εντοπισθούν τα όρια που τίθενται στη διδασκαλία της γραφής και της ανάγνωσης και θα συνδεθούν με αρχές της αναπτυξιακής ψυχολογίας και της θεωρίας της κοινωνικής αλληλεπίδρασης (social interaction).Τα στάδια εξέλιξης της γραφής


Θα εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο τα παιδιά οικοδομούν την αντίληψή τους για τη γραπτή γλώσσα σε μια εξελικτική πορεία, που είναι αισθητή και ομοιόμορφη σε όλα τα παιδιά. Με σημείο αναφοράς τα στάδια της γραφής της Sue Wortham (2006), θα βελτιώσουμε τη δεξιότητά μας να ερμηνεύουμε τα δείγματα γραφής των παιδιών, να παρατηρούμε την εξέλιξη του αναδυόμενου αλφαβητισμού τους και να χρησιμοποιούμε τις παρατηρήσεις μας για να εκτιμήσουμε τη συνολική τους ανάπτυξη.Τα στάδια εξέλιξης της ανάγνωσης – Φωνολογική ενημερότηταΘα εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο τα παιδιά αναπτύσσουν σταδιακά την ανάγνωση και πώς, σε κάθε στάδιο, τα παιδιά κατανοούν διαφορετικά τον γραπτό λόγο και έχουν διαφορετικές προσδοκίες. Με σημείο αναφοράς τα στάδια εξέλιξης της ανάγνωσης όπως καταγράφτηκαν από τους Cohrane, Cohrene, Scalene & Buchanan (1984) και επικαιροποιήθηκαν από Επιτροπή  Εμπειρογνωμόνων  της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Ontario το 2003 [The Report of the Expert Panel on Early Reading in Ontario, 2003], θα κατανοήσουμε γιατί είναι σημαντικό να οδηγήσουμε τα παιδιά από το «να μάθουν να διαβάζουν» στο «να διαβάζουν για να μάθουν». Τέλος, θα εξετάσουμε την αιτιώδη σχέση μεταξύ φωνολογικής ενημερότητας και μάθησης της ανάγνωσης και θα αναφερθούμε σε συγκεκριμένες προεκτάσεις και εφαρμογές.


Το Τεστ Αναγνωστικής Ετοιμότητας για την προσχολική ηλικία προσαρμοσμένο από το Project “Follow Through” του Bank Street College


Θα συζητηθεί το Τεστ Αναγνωστικής Ετοιμότητας για την προσχολική ηλικία, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η σύνδεσή του με καθημερινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην τάξη. Καθώς τα παιδιά χρειάζονται στοχευμένες και σωστά σχεδιασμένες εκπαιδευτικές εμπειρίες για να «σπάσουν» τον σύνθετο κώδικα της γραπτής γλώσσας και να εξελιχθούν σε ανεξάρτητους αναγνώστες, θα να εντοπίσουμε ποιες οπτικές, ακουστικές και  αισθητηριακές ασκήσεις θα τα διευκολύνουν προς την κατάκτηση της αναγνωστικής ετοιμότητας.


 


Οι εξελικτικές αρχές για τη γραφή και την ανάγνωση


Παραθέτοντας τις εξελικτικές αρχές για τη γραφή και την ανάγνωση, θα μιλήσουμε για την αξία των υιοθετημένων από τα παιδιά συνηθειών απέναντι στην κωδικοποίηση του λόγου (γραφή) και στην αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου (ανάγνωση) και θα ευαισθητοποιηθούμε ώστε να μπορούμε να διακρίνουμε σωστά τα δυνατά και αδύνατα σημεία των παιδιών, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να τα υποστηρίζουμε εξατομικευμένα και πιο αποτελεσματικά.


Εισηγητής/ες:
Εισηγητής/ες
Εισηγητές κείμενο:

Η Τότα Αρβανίτη-Παπαδοπούλου είναι Διδάκτωρ Παιδαγωγικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στην Εκπαιδευτική Έρευνα του Πανεπιστημίου Lancaster της Αγγλίας. Έχει μετεκπαιδευτεί στην Ειδική Αγωγή και είναι πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Από το 2003 υπηρετεί ως Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής σε εκπαιδευτικές περιφέρειες της Αθήνας, των Κυκλάδων και της Θεσσαλίας.  Έχει διδάξει στα προγράμματα Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής Αναβάθμισης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων Αθηνών και Πατρών, στην ΑΣΠΑΙΤΕ του Βόλου, στα ΠΕΚ της Αθήνας, του Πειραιά, της Λάρισας, της Αλεξανδρούπολης και σε πολλά ΙΕΚ.  Διαβάστε περισσότερα...

 


Συμμετείχε ως εισηγήτρια σε διεθνή συνέδρια και ως επιμορφώτρια σε επιμορφωτικές ημερίδες και σεμινάρια για εκπαιδευτικούς Π.Ε. σε όλη την Ελλάδα. Το συγγραφικό της έργο έχει ως αποκλειστικό περιεχόμενο την προσχολική ηλικία. Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε πολλά επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων. Έχει διατελέσει μέλος Επιστημονικών Επιτροπών του Υπουργείου Παιδείας και Αναπληρώτρια Προϊστάμενη Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. Θεσσαλίας. Είναι Γενική Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Παιδαγωγών.


Γιατί να το παρακολουθήσω:

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x


Γιατί πολύ απλά ξέρουμε τις ανάγκες σου και πληρούμε ποιοτικές προδιαγραφές!


Πάνω από 10 χρόνια ασχολούμαστε με την δια βιου εκπαιδευση, έχοντας επιμορφώσει σε 16 πόλεις της Ελλάδας σχεδόν 45.000 συμμετέχοντες μέσω ενός δικτύου 50 καταξιωμένων ακαδημαϊκών και επιστημόνων.


Γιατί το Κέντρο Δια Βιου Μάθησης της Employ και η Employ είναι πιστοποιημένος φορέας από το Υπουργείο Παιδείας και ένας φορέας με το ισχυρότερο brand στα πεδία της Δια Βιου Εκπαίδευσης & Επαγγελματικού Προσανατολισμού με τεράστιο δίκτυο συνεργατών ανα την Ελλάδα. Αυτό συνεπάγεται μια επιμόρφωση από έναν αναγνωρίσιμο φορέα και όχι συμμετοχή σε ένα από τα δεκάδες σεμινάρια που γίνονται από άγνωστους ιδιώτες και μη εξειδικευμένους φορείς.


Γιατί οι εισηγητές μας είναι οι καταρτισμένοι και εξειδικευμένοι εισηγητές που επιλέγονται με ποιοτικά κριτήρια. Καθηγητές Πανεπιστήμιων, κάτοχοι διδακτορικών, έμπειροι και ανεγνωρισμένοι επιστήμονες με επώνυμα στοιχεία και αναλυτικά cv. Έτσι διασφαλίζετε πως δεν θα σας επιμορφώσει κάποιος εισηγητής αγνώστου ταυτότητας και ποιότητας.


Ας αφήσουμε λοιπόν κάποιες εικόνες προηγούμενων δραστηριοτήτων μας να μιλήσουν από μόνες τους

Σημαντικές Πληροφορίες:

 • Ημερομηνία Διεξαγωγής

  11 Μαρτίου

 • Ώρα Προσέλευσης

  10.00-10.30

 • Ώρες Διεξαγωγής

  10.30-15.30

 • Δυνητικοί Συμμετέχοντες

  Εκπαιδευτικοί, Ειδικοί Παιδαγωγοί, Ψυχολόγοι, Γονείς, Φοιτητές

 • Μορφή

  Δια Ζώσης 

 • Πιστοποίηση

  Στους συμμετέχοντες παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης από το πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας Κέντρο Δια Βιου Μάθησης της Employ

 • Επιστημονικό Υλικό

  Εξειδικευμένο επιστημονικό υλικό σε ψηφιακή μορφή

 • Πρόσθετες Παροχές

  Φάκελος συνέδρου | Μπλοκ σημειώσεων | Στυλό

Testimonials:

Το σεμινάριο της Employ ήταν για εμένα μια από τις αρτιότερες εκπαιδεύσεις που έχω παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια

Πετίκη Αφροδίτη

Άριστοι επιμορφωτές, ουσιαστική επιμόρφωση, άρτια διοργάνωση

Παπαδόπουλος Πέτρος

Μακράν ότι καλύτερο έχω παρακολουθήσει ως εκπαιδευτικός

Στάμου Μάρα

Αν και πίστευα πως θα συμμετέχω σε μια απλή διάλεξη, στην πράξη παρακολούθησα ένα εξειδικευμένο βιωματικό εργαστήριο. Μπράβο σας.

Στεφόπουλος Χρήστος

Συχνές Ερωτήσεις:

Για ποιο λόγο να συμμετέχω στα προγράμματα της Employ;


Ο τομέας Δια Βίου Εκπαίδευσης και το ΚΔΒΜ της Employ, ως πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και αδειοδοτημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας (Α.Π.7459/2014), υλοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα υψηλού επιπέδου προκειμένου να ενημερώσει και να καταρτίσει τους συμμετέχοντες μέσω αναγνωρισμένου κύρους επιμορφωτών. Για όλους τους επιμορφωτές αναρτάται αναλυτικό βιογραφικό προκειμένου να γνωρίζετε πλήρως το υπόβαθρο και την αξία τους. H Employ ως πιστοποιημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και έχοντας δεκαετή και πλέον εμπειρία και πλέον στο χώρο της Δια Βίου Εκπαίδευσης, έχει υλοποιήσει περισσότερες από 700 επιμορφώσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 100 καταξιωμένους ακαδημαϊκούς και επιφανείς επαγγελματίες και το δίκτυο των συνεργαζόμενων φορέων, εκπαιδευτηρίων και επιχειρήσεων υπερβαίνει τους 500. Παράλληλα, αποτελεί την πρώτη ιδιωτική εταιρεία - φορέα Δια Βίου Εκπαίδευσης που συνεργάζεται επίσημα σε επιμορφωτικά προγράμματα με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.


Θέλω, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν μπορώ να το παρακολουθήσω.


Μην στεναχωριέστε. Δηλώστε το ενδιαφέρον σας ακολούθως και εμείς θα σας δώσουμε περιθώριο να αποφασίσετε μέχρι και λίγες ημέρες πριν τη διεξαγωγή. Θα σας αποσταλούν αναλυτικές οδηγίες και εφόσον το αποφασίσετε, προχωράτε στη συνέχεια στην οριστικοποίηση της συμμετοχής σας.


Πως μπορώ να δηλώσω συμμετοχή;


Είτε μπορείτε να δείτε ακολούθως τη διαδικασία και να δηλώσετε συμμετοχή μέσω διαδικτύου είτε να μας καλέσετε τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 2310.230545 ή 211.7706766 καθημερινά 09.00-18.00.


Χώρος Διεξαγωγής:


 


Βιβλιοθήκη Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
Αγ. Ελεούσης 4, Ψυρρή

Στάση Μετρό: Monastiraki

Δίδακτρα:

45€
Για εγγραφές μέχρι 7/03/2017

Φοιτητές - Άνεργοι

Κανονική Συμμετοχή
55€
Για εγγραφές μέχρι 7/03/2017

Εκπαιδευτικοί

Επαγγελματίες

Ιδιώτες

Εκπρόθεσμη ή Απευθείας Εγγραφή
65€
Για εγγραφές από 8/03/2017 μέχρι την ημέρα διεξαγωγής
Κατόπιν διαθεσιμότητας και τηλεφωνικής επικοινωνίας

Αίτηση συμμετοχής:

Γλωσσική Ανάπτυξη | Αθήνα

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Για να συμμετέχετε συμπληρώστε σωστά την ακόλουθη φόρμα συμμετοχής και θα λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης εντός 48 ωρών. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό μας κέντρο για πληροφορίες στα 2310.230545 | 211.7706766.
(καθημερινά 09:00 - 18:00 Δευτέρα έως Παρασκευή)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ*
Invalid Input

ΣΠΟΥΔΕΣ*
Invalid Input

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ*
Invalid Input

E-MAIL*
Invalid Input

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ*
Invalid Input

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ*
Invalid Input

ΠΟΛΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ*
Invalid Input

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ:*
Invalid Input

ΕΧΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΞΑΝΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ;*
Invalid Input

ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ;*
Invalid Input

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΘΕΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Για να οριστικοποιήσετε τη συμμετοχή σας πρέπει να κάνετε απαραιτήτως τις ακόλουθες ενέργειες:1. Αποστέλλετε την παρούσα αίτηση συμμετοχής και αναμένετε ενημερωτικό μήνυμα στο e-mail που δηλώσατε εντός 48 ωρών.

2. Μόλις λάβετε το μήνυμα επιβεβαίωσης της συμμετοχής σας, μπορείτε να προχωρήσετε σε κατάθεση της προκαταβολής που είναι 15€.

Η συμμετοχή σας στην επιμόρφωση οριστικοποιείται μόνο με εμπρόθεσμη κατάθεση της προκαταβολής (15€) στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας που είναι ο ακόλουθος:
 
EUROBANK 0026.0037.01.0200499162
(IΒΑΝ GR1102600370000010200499162)
Δικαιούχος: ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ Χ - ΚΟΤΙΟΣ Κ ΟΕ | EMPLOY
 
Ως αιτιολογία κατάθεσης γράφετε τον κωδικό Α9 και το ονοματεπώνυμο σας και κρατάτε το αποδεικτικό της τραπέζης το οποίο επιδεικνύετε κατά την προσέλευση σας στη γραμματεία την ημέρα διεξαγωγής.
(Σε περίπτωση ηλεκτρονικής μεταφοράς εμβάσματος (e-banking) από τράπεζα διαφορετική της EUROBANK, τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξολοκλήρου το συμμετέχοντα. Επίσης, μέσω e-banking θα πρέπει το ποσό να έχει πιστωθεί το αργότερο 3 ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής)

3. Εάν είστε σε κατηγορία που δικαιούστε ειδική έκπτωση (φοιτητής/τρια-άνεργος/η) θα πρέπει να προσκομίστε και σχετικό αποδεικτικό (πάσο, βεβαίωση ανεργίας κ.λπ.) κατά την ημέρα διεξαγωγής της εκδήλωσης διαφορετικά δεν ισχύει η σχετική έκπτωση.

4. Εάν είστε εταιρεία-φορέας και επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου παρακαλούμε επικοινωνήστε τηλεφωνικά με τη γραμματεία για τα στοιχεία έκδοσης τιμολογίου μόλις αποστείλετε την παρούσα αίτηση.

5. Διαδικαστικές Επισήμανσεις
α. Η συμμετοχή σας θεωρείται δεδομένη μόνο με την εμπρόθεσμη κατάθεση του αντίστοιχου ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό και επιβεβαίωση της συμμετοχής σας είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε τηλεφωνικά.
β. Το ποσό συμμετοχής επιστρέφεται μόνον εφόσον αποσταλεί φαξ / email ακύρωσης με τα στοιχεία του συμμετέχοντα 10 ημέρες πριν την εκδήλωση. Σε διαφορετική περίπτωση το ποσό παρακρατείται εξολοκλήρου και μπορεί μόνο να αντικατασταθεί η συμμετοχή σας με άλλο πρόσωπο για το οποίο θα πρέπει να ενημερώσετε τηλεφωνικά την εταιρεία τουλάχιστον (2) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης.
γ.  Σε περίπτωση ματαίωσης της δραστηριότητας υπό ευθύνη της εταιρείας το πόσο επιστρέφεται στους δικαιούχους.
δ. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή και τηλεφωνικά. Με την παρούσα ηλεκτρονική αίτηση, δηλώνετε ότι κατανοήσατε και έχετε ενημερωθεί από την επίσημη ιστοσελίδα μας www.e-employ.gr για τη σχετική δραστηριότητα που αναφέρετε πως επιθυμείτε να συμμετάσχετε.

6. Σε περίπτωση που αποδέχεστε τα παραπάνω (παρ. 1.2.3.4.5) πατήστε αποστολή για να οριστικοποιήσετε την αίτηση συμμετοχής σας. 

*
Invalid Input

Η ανακοίνωση της επιμόρφωσης σε μορφή PDF:

Κατεβάστε την ανακοίνωση σε pdf εδώ

Ημερομηνία:
11 Μαρτίου
Τόπος διεξαγωγής:
ΑΘΗΝΑ
Διοργάνωση:
Επιστημονικό Σεμινάριο

Δράσεις Δια Βίου Εκπαίδευσης

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 200 ωρών

18-19 Φεβρουαρίου

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Η Μικροδιδασκαλία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Η Μικροδιδασκαλία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 110 ωρών

11-12 Μαρτίου

Αναπτυξιακή Δυσλεξία - Ειδική Γλωσσική Διαταραχή

ΛΑΡΙΣΑ

Αναπτυξιακή Δυσλεξία - Ειδική Γλωσσική Διαταραχή

Επιστημονικό Σεμινάριο

11 Μαρτίου

Γλωσσική Ανάπτυξη στην Προσχολική Ηλικία

ΑΘΗΝΑ

Γλωσσική Ανάπτυξη στην Προσχολική Ηλικία

Επιστημονικό Σεμινάριο

11 Μαρτίου

Σχολική Ετοιμότητα & Ανάπτυξη Δεξιοτήτων

ΑΘΗΝΑ

Σχολική Ετοιμότητα & Ανάπτυξη Δεξιοτήτων

Επιστημονικό Σεμινάριο

12 Μαρτίου

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

ΑΘΗΝΑ

Αναπτυξιακή Δυσλεξία - Ειδική Γλωσσική Διαταραχή

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αναπτυξιακή Δυσλεξία - Ειδική Γλωσσική Διαταραχή

Επιστημονικό Σεμινάριο

18 Μαρτίου

Μεθοδολογία της Διδακτικής των Αρχαίων Ελληνικών

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μεθοδολογία της Διδακτικής των Αρχαίων Ελληνικών

Επιστημονικό Σεμινάριο

19 Μαρτίου

Δυσορθογραφία: Αντιμετώπιση μέσω της Γραμματικής

ΑΘΗΝΑ

Δυσορθογραφία: Αντιμετώπιση μέσω της Γραμματικής

Επιστημονικό Σεμινάριο

1 Απριλίου

Μεθοδολογία της Διδακτικής των Αρχαίων Ελληνικών

ΑΘΗΝΑ

Μεθοδολογία της Διδακτικής των Αρχαίων Ελληνικών

Επιστημονικό Σεμινάριο

2 Απριλίου

Το Παιδικό Ιχνογράφημα ως Διαγνωστικό Εργαλείο

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το Παιδικό Ιχνογράφημα ως Διαγνωστικό Εργαλείο

Βιωματικό Σεμινάριο

8 Απριλίου

Παιδικό Ιχνογράφημα: Προσέγγιση & Ερμηνεία

ΠΑΤΡΑ

Παιδικό Ιχνογράφημα: Προσέγγιση & Ερμηνεία

Επιστημονικό Σεμινάριο

8 Απριλίου

Διδακτική Μεθοδολογία της Νεοελληνικής Γλώσσας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διδακτική Μεθοδολογία της Νεοελληνικής Γλώσσας

Επιστημονικό Σεμινάριο

6-7 Μαΐου

Διδακτική Μεθοδολογία της Νεοελληνικής Γλώσσας

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διδακτική Μεθοδολογία της Νεοελληνικής Γλώσσας

Επιστημονικό Σεμινάριο

13-14 Μαΐου

Διδακτική Μεθοδολογία της Νεοελληνικής Γλώσσας

ΑΘΗΝΑ

Διδακτική Μεθοδολογία της Νεοελληνικής Γλώσσας

Επιστημονικό Σεμινάριο

27-28 Μαΐου

Δείτε τις προηγούμενες δράσεις δια βίου εκπαίδευσης

Αθηνα

Φειδιππίδου 27, 11527
Αμπελόκηποι
T. 211 7706766 / 213 0360288
F. 211 7704544
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θεσσαλονικη

Βασ. Όλγας 97, 546 43
T. 2310 230545
F. 2310 230415
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θες να μαθαίνεις για τις επιμορφώσεις μας;
Γράψε μας το mail σου
×