Menu
Σχολική Ετοιμότητα & Ανάπτυξη Δεξιοτήτων

Σχολική Ετοιμότητα & Ανάπτυξη Δεξιοτήτων

Επιστημονικό Σεμινάριο 

Το σεμινάριο αυτό αναφέρεται σε μια ευρεία έννοια της σχολικής ετοιμότητας και εστιάζει στις τρεις διαστάσεις που την ορίζουν: (α) στη σχολική ετοιμότητα των παιδιών, (β) στην ετοιμότητα των σχολείων για τα παιδιά («έτοιμα σχολεία») και (γ) στην ετοιμότητα της οικογένειας για τη μετάβαση του παιδιού στο Δημοτικό σχολείο.
Η σχολική ετοιμότητα εξετάζεται σε βάθος ως ο βαθμός προετοιμασίας ενός παιδιού που του επιτρέπει (ή όχι) να πετύχει στο σχολείο γνωστικά, κοινωνικά και συναισθηματικά. Στην πορεία της ανάπτυξης του θέματος, με την παρουσίαση και συζήτηση των σύγχρονων δεδομένων της εκπαιδευτικής έρευνας, αποδομείται η μέχρι σήμερα επικρατούσα αντίληψη ότι η σχολική ετοιμότητα συνδέεται αποκλειστικά και μόνο με την καλή προετοιμασία και ευχέρεια των παιδιών στη γλώσσα, τα μαθηματικά και τις επιστήμες. Στη συνέχεια, γίνονται διασυνδέσεις και προσφέρονται πρακτικά παραδείγματα για το πώς οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά προς την κατεύθυνση της κατάκτησης της σχολικής ετοιμότητας. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται λεπτομερώς οι παιδαγωγικές παρεμβάσεις που πρέπει να λαβαίνουν χώρα στην τάξη για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων: της γλωσσικής ανάπτυξης, της λεπτής κινητικότητας, της πρώτης γραφής, της ανάπτυξης της σκέψης (thinking skills), του αυτοελέγχου, της αυτοπεποίθησης και της κοινωνικής ανάπτυξης.
Παρατίθεται προς συζήτηση, η Δήλωση περί σχολικής ετοιμότητας της επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για ένα Κόσμο Κατάλληλο για τα Παιδιά (World Fit for Children, 2002), στην οποία αναδεικνύονται ως κυρίαρχα συστατικά της ολιστικής ανάπτυξης του παιδιού η φροντίδα, η ασφάλεια και το περιβάλλον που βρίθει από ερεθίσματα.
Ακολούθως, αναδεικνύεται ο ρόλος των γονέων ως συμμέτοχων στην ανάπτυξη της σχολικής ετοιμότητας του παιδιού τους, παρουσιάζεται η κυρίαρχη τάση, στη διεθνή εκπαιδευτική κοινότητα, για «έτοιμα σχολεία» και προσφέρονται οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς της Α’ τάξης του Δημοτικού σχολείου. Τέλος, συνεξετάζονται οι παιδαγωγικοί όροι «ομαλή μετάβαση» και «σχολική ετοιμότητα», κατά τρόπον ώστε να αναδειχθεί η πλευρά της σχολικής ετοιμότητας ως βιωματικής διαδικασίας, η οποία αρχίζει στο Νηπιαγωγείο, βρίσκεται σε εξέλιξη όταν το παιδί μεταβαίνει στο Δημοτικό σχολείο και συνεχίζει να εξελίσσεται στα πλαίσια αυτού (Kammermeyer, 2000; Faust-Siehl & Speck-Hamdan, 2001).

Στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι παρουσιάσει τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα για την πολυδιάστατη φύση της σχολικής ετοιμότητας μέσα σε ένα πλαίσιο απόλυτα κατανοητό, που θα συνδεθεί με τη δουλειά των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας μέσα στην τάξη, των γονέων μέσα στο περιβάλλον της οικογένειας αλλά και των εκπαιδευτικών του Δημοτικού σχολείου, που θα υποδεχθούν τα παιδιά στην Α’ τάξη.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα δοθούν απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα, σημαντικότερα των οποίων είναι:
• Ποια είναι τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα για να ορίσουμε τη σχολική ετοιμότητα;
• Γιατί είναι σημαντική η σχολική ετοιμότητα;
• Με ποιους τρόπους θα υποστηρίξουν οι εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας τα παιδιά για να ετοιμαστούν σωστά για το Δημοτικό σχολείο; Πού πρέπει να εστιάσουν τις προσπάθειές τους; Ποιες δεξιότητες πρέπει να αναπτύξουν τα παιδιά;
• Ποια είναι τα «σχολεία φιλικά προς τα παιδιά» (Child-Friendly Schools) και πώς συνδέονται με τη σχολική ετοιμότητα των παιδιών;
• Πώς μπορούν να βοηθήσουν οι γονείς στο σπίτι; Πόσο σημαντική είναι η συνεργασία σχολείου-οικογένειας προς αυτή την κατεύθυνση;
• Τι σημαίνει «ετοιμότητα των σχολείων για τα παιδιά»; Ποιες είναι οι προκλήσεις για τον εκπαιδευτικό της Α’ τάξης του Δημοτικού σχολείου;
• Ποιος είναι ο ρόλος της οικολογικής προσέγγισης της «ομαλής μετάβασης», στη συζήτηση για τη σχολική ετοιμότητα;

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για τη σημαντικότητα της σχολικής ετοιμότητας και τους τρόπους με τους οποίους συνδέεται με τη μελλοντική εκπαιδευτική πορεία των παιδιών, την καθημερινότητα των οικογενειών και την αποτελεσματικότητα των σχολείων. Τέλος, απευθύνεται σε γονείς που θέλουν να κατανοήσουν τις πραγματικές διαστάσεις του τι σημαίνει σχολική ετοιμότητα, να μάθουν πώς οι ίδιοι μπορούν να λάβουν έναν πιο υποστηρικτικό και καθοδηγητικό ρόλο για να βοηθήσουν το παιδί τους και πώς θα συνεργαστούν με το σχολείο, προς επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.

Facebook Twitter Google+ Pinterest

Αναλυτικες Πληροφοριες

Διοργανωτής:

logo

Με την ευγενική υποστήριξη:

paideia ergasia logo      socialpolicy      filologikos istotopos


 

Θεματικές:

Τι σημαίνει σχολική ετοιμότητα;


Θα παρουσιαστούν οι επικρατέστεροι ορισμοί για τη «σχολική ετοιμότητα» και θα καταλήξουμε σε έναν ορισμό,  που θα περιλαμβάνει τους τρεις βασικούς άξονες των σύγχρονων επιστημονικών διατυπώσεων. Θα δοθεί έμφαση στην ανάδειξη της πολυδιάστατης φύσης της σχολικής ετοιμότητας και στην αλληλεπίδραση που υφίσταται ανάμεσα στα προσωπικά επιτεύγματα του παιδιού, τη στήριξη των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας, τη στήριξη της οικογένειας και την ετοιμότητα των εκπαιδευτικών της Α’ τάξης του Δημοτικού σχολείου.Σχολική ετοιμότητα δεν είναι μόνο η πρώτη γραφή κι ανάγνωση και οι αριθμητικές έννοιες


Θα συζητηθούν τα σύγχρονα δεδομένα της εκπαιδευτικής έρευνας και οι παιδαγωγικές παράμετροι που αναδεικνύονται ως κυρίαρχες για την κατάκτηση της σχολικής ετοιμότητας, σε αντίθεση με την επικρατούσα αντίληψη, περί κατάκτησης δεξιοτήτων αποκλειστικά ακαδημαϊκού περιεχομένου.Πώς οι εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας υποστηρίζουν τα παιδιά να κατακτήσουν τη σχολική ετοιμότητα – Ανάπτυξη συναφών δεξιοτήτων


Θα εξεταστούν ενδελεχώς οι παιδαγωγικές παρεμβάσεις που πρέπει να σχεδιάζουν οι εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας για την ανάπτυξη της σχολικής ετοιμότητας των παιδιών και θα συζητηθούν πρακτικά παραδείγματα για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων: της γλωσσικής ανάπτυξης, της λεπτής κινητικότητας, της πρώτης γραφής, της ανάπτυξης της σκέψης (thinking skills), του αυτοελέγχου, της αυτοπεποίθησης και της κοινωνικής ανάπτυξης.


Η Δήλωση περί σχολικής ετοιμότητας της επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για ένα Κόσμο Κατάλληλο για τα Παιδιά (World Fit for Children, 2002) - Σχολεία Φιλικά προς τα Παιδιά


Θα παρουσιαστεί η Δήλωση περί σχολικής ετοιμότητας της επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για ένα Κόσμο Κατάλληλο για τα Παιδιά (World Fit for Children, 2002), στην οποία αναδεικνύονται ως κυρίαρχα συστατικά της ολιστικής ανάπτυξης του παιδιού η φροντίδα, η ασφάλεια και το περιβάλλον που βρίθει από ερεθίσματα. Θα συζητηθεί το περιεχόμενό της υπό το πρίσμα των παγκόσμιων κοινωνικών ανακατατάξεων και των επιπτώσεών τους στα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης.


Τρόποι με τους οποίους η οικογένεια υποστηρίζει τα παιδιά να κατακτήσουν τη σχολική ετοιμότητα


Θα αναπτυχθεί ο ρόλος της οικογένειας στην κατάκτηση της σχολικής ετοιμότητας των παιδιών και θα προταθούν οι ενδεδειγμένοι τρόποι, για την υποστήριξη των παιδιών μέσα στην οικογένεια. Παράλληλα, θα αναδειχθεί η αξία που έχει για την πρόοδο και τη συναισθηματική ισορροπία του παιδιού η αμφίπλευρα ωφέλιμη συνεργασία, ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια.


 


«‘Έτοιμα σχολεία» - Προκλήσεις για τον εκπαιδευτικό της Α’ τάξης του Δημοτικού σχολείου


Θα αναπτυχθεί ο όρος «έτοιμα σχολεία», που αναφέρεται σε ένα μεγάλο εκπαιδευτικό κίνημα που συνδέεται με τη σχολική ετοιμότητα των παιδιών και επιζητεί τη σχολική επιτυχία κάθε ενός παιδιού χωριστά, μέσα από μια αμφίδρομη διαδικασία, κατά την οποία σχολείο και παιδί προσαρμόζονται αμοιβαία το ένα απέναντι στο άλλο. Επί πλέον, θα παρουσιαστούν προτάσεις για τους εκπαιδευτικούς της Α’ τάξης του Δημοτικού σχολείου, μέσα από τις οποίες θα ενθαρρυνθούν να υιοθετήσουν πρακτικές στοχευμένης υποστήριξης των παιδιών, πριν και μετά την φοίτησή τους στο Δημοτικό σχολείο.Ομαλή μετάβαση στο σχολείο και σχολική ετοιμότηταΜε τον όρο μετάβαση αναφερόμαστε στην πολύπλοκη διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο μετακινείται από ένα οικείο σε ένα άλλο περιβάλλον, το οποίο έχει δικούς του κανόνες λειτουργίας, στους οποίους το άτομο οφείλει να προσαρμοστεί. Τι μπορεί να σημαίνει, όμως, αυτό για ένα μικρό παιδί και πώς η μετάβαση συνδέεται με τη σχολική ετοιμότητα; Μπορεί ένα μικρό παιδί να προβλέψει, να ελέγξει και να διαχειριστεί τις πολυεπίπεδες αλλαγές που συνεπάγεται η μετάβαση; Η συζήτηση επάνω σε αυτή τη θεματική θα μας δώσει όλες τις απαντήσεις και θα μας λύσει ενδεχόμενες απορίες που προκύπτουν από τη συνεξέταση των δύο σημαντικών παιδαγωγικών όρων: μετάβαση και σχολική ετοιμότητα.


Εισηγητής/ες:
Εισηγητής/ες
Εισηγητές κείμενο:

Η Τότα Αρβανίτη-Παπαδοπούλου είναι Διδάκτωρ Παιδαγωγικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στην Εκπαιδευτική Έρευνα του Πανεπιστημίου Lancaster της Αγγλίας. Έχει μετεκπαιδευτεί στην Ειδική Αγωγή και είναι πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Από το 2003 υπηρετεί ως Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής σε εκπαιδευτικές περιφέρειες της Αθήνας, των Κυκλάδων και της Θεσσαλίας.  Έχει διδάξει στα προγράμματα Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής Αναβάθμισης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων Αθηνών και Πατρών, στην ΑΣΠΑΙΤΕ του Βόλου, στα ΠΕΚ της Αθήνας, του Πειραιά, της Λάρισας, της Αλεξανδρούπολης και σε πολλά ΙΕΚ.  Διαβάστε περισσότερα...

 


Συμμετείχε ως εισηγήτρια σε διεθνή συνέδρια και ως επιμορφώτρια σε επιμορφωτικές ημερίδες και σεμινάρια για εκπαιδευτικούς Π.Ε. σε όλη την Ελλάδα. Το συγγραφικό της έργο έχει ως αποκλειστικό περιεχόμενο την προσχολική ηλικία. Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε πολλά επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων. Έχει διατελέσει μέλος Επιστημονικών Επιτροπών του Υπουργείου Παιδείας και Αναπληρώτρια Προϊστάμενη Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. Θεσσαλίας. Είναι Γενική Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Παιδαγωγών.


Γιατί να το παρακολουθήσω:

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x


Γιατί πολύ απλά ξέρουμε τις ανάγκες σου και πληρούμε ποιοτικές προδιαγραφές!


Πάνω από 10 χρόνια ασχολούμαστε με την δια βιου εκπαιδευση, έχοντας επιμορφώσει σε 16 πόλεις της Ελλάδας σχεδόν 45.000 συμμετέχοντες μέσω ενός δικτύου 50 καταξιωμένων ακαδημαϊκών και επιστημόνων.


Γιατί το Κέντρο Δια Βιου Μάθησης της Employ και η Employ είναι πιστοποιημένος φορέας από το Υπουργείο Παιδείας και ένας φορέας με το ισχυρότερο brand στα πεδία της Δια Βιου Εκπαίδευσης & Επαγγελματικού Προσανατολισμού με τεράστιο δίκτυο συνεργατών ανα την Ελλάδα. Αυτό συνεπάγεται μια επιμόρφωση από έναν αναγνωρίσιμο φορέα και όχι συμμετοχή σε ένα από τα δεκάδες σεμινάρια που γίνονται από άγνωστους ιδιώτες και μη εξειδικευμένους φορείς.


Γιατί οι εισηγητές μας είναι οι καταρτισμένοι και εξειδικευμένοι εισηγητές που επιλέγονται με ποιοτικά κριτήρια. Καθηγητές Πανεπιστήμιων, κάτοχοι διδακτορικών, έμπειροι και ανεγνωρισμένοι επιστήμονες με επώνυμα στοιχεία και αναλυτικά cv. Έτσι διασφαλίζετε πως δεν θα σας επιμορφώσει κάποιος εισηγητής αγνώστου ταυτότητας και ποιότητας.


Ας αφήσουμε λοιπόν κάποιες εικόνες προηγούμενων δραστηριοτήτων μας να μιλήσουν από μόνες τους

Σημαντικές Πληροφορίες:

 • Ημερομηνία Διεξαγωγής

  12 Μαρτίου

 • Ώρα Προσέλευσης

  10.00-10.30

 • Ώρες Διεξαγωγής

  10.30-15.30

 • Δυνητικοί Συμμετέχοντες

  Εκπαιδευτικοί, Ειδικοί Παιδαγωγοί, Ψυχολόγοι, Γονείς, Φοιτητές

 • Μορφή

  Δια Ζώσης 

 • Πιστοποίηση

  Στους συμμετέχοντες παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης από το πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας Κέντρο Δια Βιου Μάθησης της Employ

 • Επιστημονικό Υλικό

  Εξειδικευμένο επιστημονικό υλικό σε ψηφιακή μορφή

 • Πρόσθετες Παροχές

  Φάκελος συνέδρου | Μπλοκ σημειώσεων | Στυλό

Testimonials:

Το σεμινάριο της Employ ήταν για εμένα μια από τις αρτιότερες εκπαιδεύσεις που έχω παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια

Πετίκη Αφροδίτη

Άριστοι επιμορφωτές, ουσιαστική επιμόρφωση, άρτια διοργάνωση

Παπαδόπουλος Πέτρος

Μακράν ότι καλύτερο έχω παρακολουθήσει ως εκπαιδευτικός

Στάμου Μάρα

Αν και πίστευα πως θα συμμετέχω σε μια απλή διάλεξη, στην πράξη παρακολούθησα ένα εξειδικευμένο βιωματικό εργαστήριο. Μπράβο σας.

Στεφόπουλος Χρήστος

Συχνές Ερωτήσεις:

Για ποιο λόγο να συμμετέχω στα προγράμματα της Employ;


Ο τομέας Δια Βίου Εκπαίδευσης και το ΚΔΒΜ της Employ, ως πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και αδειοδοτημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας (Α.Π.7459/2014), υλοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα υψηλού επιπέδου προκειμένου να ενημερώσει και να καταρτίσει τους συμμετέχοντες μέσω αναγνωρισμένου κύρους επιμορφωτών. Για όλους τους επιμορφωτές αναρτάται αναλυτικό βιογραφικό προκειμένου να γνωρίζετε πλήρως το υπόβαθρο και την αξία τους. H Employ ως πιστοποιημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και έχοντας δεκαετή και πλέον εμπειρία και πλέον στο χώρο της Δια Βίου Εκπαίδευσης, έχει υλοποιήσει περισσότερες από 700 επιμορφώσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 100 καταξιωμένους ακαδημαϊκούς και επιφανείς επαγγελματίες και το δίκτυο των συνεργαζόμενων φορέων, εκπαιδευτηρίων και επιχειρήσεων υπερβαίνει τους 500. Παράλληλα, αποτελεί την πρώτη ιδιωτική εταιρεία - φορέα Δια Βίου Εκπαίδευσης που συνεργάζεται επίσημα σε επιμορφωτικά προγράμματα με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.


Θέλω, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν μπορώ να το παρακολουθήσω.


Μην στεναχωριέστε. Δηλώστε το ενδιαφέρον σας ακολούθως και εμείς θα σας δώσουμε περιθώριο να αποφασίσετε μέχρι και λίγες ημέρες πριν τη διεξαγωγή. Θα σας αποσταλούν αναλυτικές οδηγίες και εφόσον το αποφασίσετε, προχωράτε στη συνέχεια στην οριστικοποίηση της συμμετοχής σας.


Πως μπορώ να δηλώσω συμμετοχή;


Είτε μπορείτε να δείτε ακολούθως τη διαδικασία και να δηλώσετε συμμετοχή μέσω διαδικτύου είτε να μας καλέσετε τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 2310.230545 ή 211.7706766 καθημερινά 09.00-18.00.


Χώρος Διεξαγωγής:

 


Βιβλιοθήκη Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
Αγ. Ελεούσης 4, Ψυρρή

Στάση Μετρό: Monastiraki

Δίδακτρα:

45€
Για εγγραφές μέχρι 7/03/2017

Φοιτητές - Άνεργοι

Κανονική Συμμετοχή
55€
Για εγγραφές μέχρι 7/03/2017

Εκπαιδευτικοί

Επαγγελματίες

Ιδιώτες

Εκπρόθεσμη ή Απευθείας Εγγραφή
65€
Για εγγραφές από 8/03/2017 μέχρι την ημέρα διεξαγωγής
Κατόπιν διαθεσιμότητας και τηλεφωνικής επικοινωνίας

Αίτηση συμμετοχής:

Σχολική Ετοιμότητα | Αθήνα

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Για να συμμετέχετε συμπληρώστε σωστά την ακόλουθη φόρμα συμμετοχής και θα λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης εντός 48 ωρών. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό μας κέντρο για πληροφορίες στα 2310.230545 | 211.7706766.
(καθημερινά 09:00 - 18:00 Δευτέρα έως Παρασκευή)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ*
Invalid Input

ΣΠΟΥΔΕΣ*
Invalid Input

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ*
Invalid Input

E-MAIL*
Invalid Input

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ*
Invalid Input

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ*
Invalid Input

ΠΟΛΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ*
Invalid Input

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ:*
Invalid Input

ΕΧΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΞΑΝΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ;*
Invalid Input

ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ;*
Invalid Input

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΘΕΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Για να οριστικοποιήσετε τη συμμετοχή σας πρέπει να κάνετε απαραιτήτως τις ακόλουθες ενέργειες:1. Αποστέλλετε την παρούσα αίτηση συμμετοχής και αναμένετε ενημερωτικό μήνυμα στο e-mail που δηλώσατε εντός 48 ωρών.

2. Μόλις λάβετε το μήνυμα επιβεβαίωσης της συμμετοχής σας, μπορείτε να προχωρήσετε σε κατάθεση της προκαταβολής που είναι 15€.

Η συμμετοχή σας στην επιμόρφωση οριστικοποιείται μόνο με εμπρόθεσμη κατάθεση της προκαταβολής (15€) στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας που είναι ο ακόλουθος:
 
EUROBANK 0026.0037.01.0200499162
(IΒΑΝ GR1102600370000010200499162)
Δικαιούχος: ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ Χ - ΚΟΤΙΟΣ Κ ΟΕ | EMPLOY
 
Ως αιτιολογία κατάθεσης γράφετε τον κωδικό Α10 και το ονοματεπώνυμο σας και κρατάτε το αποδεικτικό της τραπέζης το οποίο επιδεικνύετε κατά την προσέλευση σας στη γραμματεία την ημέρα διεξαγωγής.
(Σε περίπτωση ηλεκτρονικής μεταφοράς εμβάσματος (e-banking) από τράπεζα διαφορετική της EUROBANK, τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξολοκλήρου το συμμετέχοντα. Επίσης, μέσω e-banking θα πρέπει το ποσό να έχει πιστωθεί το αργότερο 3 ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής)

3. Εάν είστε σε κατηγορία που δικαιούστε ειδική έκπτωση (φοιτητής/τρια-άνεργος/η) θα πρέπει να προσκομίστε και σχετικό αποδεικτικό (πάσο, βεβαίωση ανεργίας κ.λπ.) κατά την ημέρα διεξαγωγής της εκδήλωσης διαφορετικά δεν ισχύει η σχετική έκπτωση.

4. Εάν είστε εταιρεία-φορέας και επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου παρακαλούμε επικοινωνήστε τηλεφωνικά με τη γραμματεία για τα στοιχεία έκδοσης τιμολογίου μόλις αποστείλετε την παρούσα αίτηση.

5. Διαδικαστικές Επισήμανσεις
α. Η συμμετοχή σας θεωρείται δεδομένη μόνο με την εμπρόθεσμη κατάθεση του αντίστοιχου ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό και επιβεβαίωση της συμμετοχής σας είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε τηλεφωνικά.
β. Το ποσό συμμετοχής επιστρέφεται μόνον εφόσον αποσταλεί φαξ / email ακύρωσης με τα στοιχεία του συμμετέχοντα 10 ημέρες πριν την εκδήλωση. Σε διαφορετική περίπτωση το ποσό παρακρατείται εξολοκλήρου και μπορεί μόνο να αντικατασταθεί η συμμετοχή σας με άλλο πρόσωπο για το οποίο θα πρέπει να ενημερώσετε τηλεφωνικά την εταιρεία τουλάχιστον (2) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης.
γ.  Σε περίπτωση ματαίωσης της δραστηριότητας υπό ευθύνη της εταιρείας το πόσο επιστρέφεται στους δικαιούχους.
δ. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή και τηλεφωνικά. Με την παρούσα ηλεκτρονική αίτηση, δηλώνετε ότι κατανοήσατε και έχετε ενημερωθεί από την επίσημη ιστοσελίδα μας www.e-employ.gr για τη σχετική δραστηριότητα που αναφέρετε πως επιθυμείτε να συμμετάσχετε.

6. Σε περίπτωση που αποδέχεστε τα παραπάνω (παρ. 1.2.3.4.5) πατήστε αποστολή για να οριστικοποιήσετε την αίτηση συμμετοχής σας. 

*
Invalid Input

Η ανακοίνωση της επιμόρφωσης σε μορφή PDF:

Κατεβάστε την ανακοίνωση σε pdf εδώ

Ημερομηνία:
12 Μαρτίου
Τόπος διεξαγωγής:
ΑΘΗΝΑ
Διοργάνωση:
Επιστημονικό Σεμινάριο

Δράσεις Δια Βίου Εκπαίδευσης

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 200 ωρών

18-19 Φεβρουαρίου

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Η Μικροδιδασκαλία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Η Μικροδιδασκαλία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 110 ωρών

11-12 Μαρτίου

Αναπτυξιακή Δυσλεξία - Ειδική Γλωσσική Διαταραχή

ΛΑΡΙΣΑ

Αναπτυξιακή Δυσλεξία - Ειδική Γλωσσική Διαταραχή

Επιστημονικό Σεμινάριο

11 Μαρτίου

Γλωσσική Ανάπτυξη στην Προσχολική Ηλικία

ΑΘΗΝΑ

Γλωσσική Ανάπτυξη στην Προσχολική Ηλικία

Επιστημονικό Σεμινάριο

11 Μαρτίου

Σχολική Ετοιμότητα & Ανάπτυξη Δεξιοτήτων

ΑΘΗΝΑ

Σχολική Ετοιμότητα & Ανάπτυξη Δεξιοτήτων

Επιστημονικό Σεμινάριο

12 Μαρτίου

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

ΑΘΗΝΑ

Αναπτυξιακή Δυσλεξία - Ειδική Γλωσσική Διαταραχή

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αναπτυξιακή Δυσλεξία - Ειδική Γλωσσική Διαταραχή

Επιστημονικό Σεμινάριο

18 Μαρτίου

Μεθοδολογία της Διδακτικής των Αρχαίων Ελληνικών

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μεθοδολογία της Διδακτικής των Αρχαίων Ελληνικών

Επιστημονικό Σεμινάριο

19 Μαρτίου

Δυσορθογραφία: Αντιμετώπιση μέσω της Γραμματικής

ΑΘΗΝΑ

Δυσορθογραφία: Αντιμετώπιση μέσω της Γραμματικής

Επιστημονικό Σεμινάριο

1 Απριλίου

Μεθοδολογία της Διδακτικής των Αρχαίων Ελληνικών

ΑΘΗΝΑ

Μεθοδολογία της Διδακτικής των Αρχαίων Ελληνικών

Επιστημονικό Σεμινάριο

2 Απριλίου

Το Παιδικό Ιχνογράφημα ως Διαγνωστικό Εργαλείο

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το Παιδικό Ιχνογράφημα ως Διαγνωστικό Εργαλείο

Βιωματικό Σεμινάριο

8 Απριλίου

Παιδικό Ιχνογράφημα: Προσέγγιση & Ερμηνεία

ΠΑΤΡΑ

Παιδικό Ιχνογράφημα: Προσέγγιση & Ερμηνεία

Επιστημονικό Σεμινάριο

8 Απριλίου

Διδακτική Μεθοδολογία της Νεοελληνικής Γλώσσας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διδακτική Μεθοδολογία της Νεοελληνικής Γλώσσας

Επιστημονικό Σεμινάριο

6-7 Μαΐου

Διδακτική Μεθοδολογία της Νεοελληνικής Γλώσσας

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διδακτική Μεθοδολογία της Νεοελληνικής Γλώσσας

Επιστημονικό Σεμινάριο

13-14 Μαΐου

Διδακτική Μεθοδολογία της Νεοελληνικής Γλώσσας

ΑΘΗΝΑ

Διδακτική Μεθοδολογία της Νεοελληνικής Γλώσσας

Επιστημονικό Σεμινάριο

27-28 Μαΐου

Δείτε τις προηγούμενες δράσεις δια βίου εκπαίδευσης

Αθηνα

Φειδιππίδου 27, 11527
Αμπελόκηποι
T. 211 7706766 / 213 0360288
F. 211 7704544
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θεσσαλονικη

Βασ. Όλγας 97, 546 43
T. 2310 230545
F. 2310 230415
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θες να μαθαίνεις για τις επιμορφώσεις μας;
Γράψε μας το mail σου
×